Trenérský notes 46. díl: Analýza odrazu tří typů skoků u mladých volejbalistů II

Ve čtyřicátém šestém díle Trenérského notesu dokončíme minulý článek zabývající se analýzou odrazu tří typů skoků u mladých volejbalistů.

Pokud srovnáme rozdíly u obou kategorií u skoku z místa a skoků z rozběhem, můžeme hodnotit kvalitu pohybové dovednosti umožňující transfer energie z horizontálního směru do vertikálního a také srovnat rozdíly u podobných motorických testů.

Rozdíl u juniorů činil pro absolutní hodnotu maximálního impulzu síly u odrazu na smeč 10,4 %, pro odraz na blok z posunu 11,9 %. Pro relativní hodnoty to znamenalo 10,4 % a 12,1 %. Takové zlepšení je očekávané a žádané.  U juniorů je zřejmé, že je jedno, zda se jedná o posun vpřed nebo do strany, vždy dosáhli podobného zlepšení u obou sledovaných ukazatelů.

Rozdíl u kadetů činil pro absolutní hodnotu maximálního impulzu síly pro odraz na smeč 6,5 %, pro odraz na blok z posunu 1,5 %. Pro relativní hodnoty 6,5 % a 1,5 %. To naznačuje spíše nízkou schopnost transferu energie, především při odrazu na blok z posunu, tedy nižší techniku této pohybové dovednosti. 

To dokumentuje, že junioři dokáží lépe utilizovat horizontální energii z rozběhu nebo posunu do vertikálního odrazu a tím vytvořit předpoklad pro dosažení vyšší výšky skoku.

Junioři prokázali kratší čas dosažení maximálního impulzu síly jen u odrazu z místa. To dokazuje větší dynamickou sílu při odrazu bez předchozího náběhu nebo posunu. Ve zbývajících odrazech s pohybu jsou již tyto časy podobné bez významného rozdílu, což znamená, že při odrazu z pohybu již dokáží i mladší hráči dosáhnout podobné dynamiky jako starší hráči. To je dobře, protože většina herních činností a tedy i odrazy by měly být realizovány v pohybu.

Tab. 5 Výsledky motorických testů

Kategorie

 

Výskok z rozběhu (cm)

Výskok z místa (cm)

Junioři

X

331,1

312,4

 

SD

3,6

4,6

Kadeti

X

316,6

308,2  

 

SD

4,8

4,6

Kvalitu transferu energie do vertikálního směru je možné dále posoudit z výsledků motorických testů. Rozdíl u juniorů je větší než u kadetů. Rozdíl ve výskoku z rozběhu a z místa byl u kadetů jen 2,7% a u  juniorů 6,0 %. To opět svědčí o lepší technice skoku u juniorů při větší rychlosti pohybu, větší efektivitě přenosu energie do odrazu z rozběhu, posunu a i o větší dynamické síle dolních končetin. U kadetů tyto rozdíly potvrzují výsledky ze silové desky, kde byly také zjištěny malé rozdíly nebo byly výsledky téměř podobné. 

 

ZÁVĚRY

Pomocí uvedeného výzkumu jsme kvantifikovali rozdíly u vybraných silových a časových ukazatelích tří druhů odrazů odrazu u dvou věkových kategorií hráčů volejbalu.

V oblasti silových schopností potřebných pro tvorbu odrazu jsou logicky významně lepší junioři než kadeti. 

U silových ukazatelů je zřejmá lepší schopnost účinně přenášet energii z předchozího pohybu do odrazu u juniorů, což dokumentuje lepší techniku pohybu i dynamickou sílu dolních končetin.  

Vybrané časové ukazatele naznačují podobné rychlostně silové dovednosti při realizaci úvodní fáze odrazu pro skoky z pohybu u obou kategorií. Při skoku z místa, u kterého je potřeba větší dynamické síly, je významně kratší čas u juniorů.

U kadetů byly zjištěny jen malé rozdíly mezi skokem z místa a skoky z pohybu, což naznačuje potřebu zlepšit kvalitu pohybových struktur ve fázi přechodu z horizontálního do vertikálního směru pohybu.

 

Autor: PaedDr. Jaroslav Šamšula